ภาพ j-31 ขนบนกวา 10 ภาพ ออกมาแนวเดยวกนกบในวดโอ จอมโจรควนโขมง มาเลเซย ถาหากรายงานตางๆ เหลานเปนจรง กแสดงใหเหนวา. Mgrออนไลน — รสเซยสรางประวตกาลใหมอกครงหนง โดยสงเครองบนรบลำยค su-35 บนจากฐานทพแหงหนงทางตอนเหนอของประเทศ ออมคาบสมทร. Mig 31 […]