ในการรบทางอากาศทผานมา เครองรบแบบอเนกประสงค ยงเสยเปรยบเครองบนขบไลครองอากาศอยในการรบ เชนปฏบตการพายทะเลทราย หรอ. F-5 super tigris คอโครงการปรบปรงความสามารถ เครองบนขบไล เอฟ-5 อเอฟ ไทกรส เดมทมอยใหมสมรรถนะทดเทยมไมแพเครองบนขบไลยคท 4. Sukhoi Su 35 Military Aircraft […]