เนอหาจดหมายมความยาวอาจ ม 3 ยอหนา. สงทสงมาดวย ถาม เนอความ ๑ บอกทมาหรอสาเหต. โน ตของ การเข ยนจดหมายก จธ ระ Clear ในป 2020 จดหมายกจธระเตมรปแบบ ใชในการเขยนทเปนทางการ […]