เกมจำลองขบเครองบน Microsoft Flight Simulator 2020 เปนเกมแนวซมมเลเตอร ทวากนตามตรงมนกไมเหมอนเกมสกทเดยว ออกจะเปนซอฟตแวรจำลองการบนแนวสม. เนองจากสายการบนไดมจำกดจำนวนในการรบเดกทจะเดนทางในแตละเทยวบนคอ ใน Royal First ClassRoyal Silk Class จะไดรบเฉพาะเดกทมอายระหวาง 8 11 ป. Me […]