๒๔๘๐ จำนวน ๖ เครอง มบทบาทปฏบตการรบทางอากาศในสงครามมหาเอเซยบรพา ใช. มตซบช เอฟ-2 เครองบนรบหลากบทบาท ทผลตโดย บรษท มตซบช เฮว อนดสทรยส ของญปน รวมกบ ลอกฮด มารตน ของสหรฐอเมรกาโดย. Mitsubishi […]

Mitsubishi Triton ราคา Mitsubishi Triton Single-Cab ราคา Mitsubishi Triton มตซบช ไทรทน 25D GL 5 MT ราคา 531000. มตซบช เอาทแลนเดอร พเอชอว […]