ขนเครองบนครงแรกไปตางประเทศ มาถงบนเครองบนแลวคะ หลงจากทไดหางบตรและเดนเขาเครองบนเรยบรอยใหหาทนงของตวเอง. ราคาตวเครองบนจากไมทเลเนไปเทสซาโลนกทถกทสดอยท 2725 ซงเปนราคาทพบใน Skyscanner โดยวธรวบรวมขอมลจากสายการบนตางๆ และเปน. บร ษ ทท วร จ ด ท วร ท องเท ยว […]