ตวแทนจำหนาย รถไฟฟา สกตเตอรไฟฟาจกรยานยนตไฟฟา. อธบดกรมการขนสงทางบก กลาวเพมเตมวา สำหรบรถไฟฟาทเปนรถยนต รถเกง ทมนำหนกรถนอยกวา 450 กโลกรม โดยไมรวมนำหนกแบตเตอร. รถไฟฟ า มาหาแล วเธอ Dt Motor Youtube มศนยบรการครบวงจร มอะไหลทกรน […]