อยางททราบกนดวา รถไฟฟาสายสแดงชวงบางซอ-รงสต กำลงอยระหวางการเรงกอสราง ซงกวาจะเปดใหบรการแบบครบเตมทกเสนทาง. มธรรมศาสตร ศนยรงสต กบทศใต หวลำโพง และพนทดานทศตะวนออก หวหมาก. ให เช าคอนโด ฟ าโดม ต กa ช น3 63ตรม […]

รถไฟฟาสายสแดง Update 2561 โครงการรถไฟฟาสายสแดงเปนอกสายหนงทกำลงจะมกำหนดเสรจในป 2563 นนคอสายสแดงเขม บางซอ-รงสต ซงจรงๆ แลว. ศกดสยาม ยนยนพรอมเปดใหบรการรถไฟชานเมองสายสแดง ชวงบางซอรงสต และชวงบางซอตลงชน มค. Pleno พระราม 5 ป นเกล า […]