64 คาโดยสาร 14-47 บาท. รถไฟฟาสายสแดง 13 สถาน ทดลองวงปลายปน เปดบรการ มค64 คาตว 15-50 บาท. เม อรถไฟฟ าครบท กสายจะเป นอย างไรก นมาด […]

เปนไฟฟาเขามาอก เชน สกตเตอรไฟฟา หรอขณะนอยระหวางเรมโครงการรถยนต. 25595601034688GZW 2 ÝÖ ñúÖøý Öþóïüðø ìý ìö î ï îÖøÿÜ ÿø öÖø ßaøëîêd ôô ú öêøÖøÿÜ […]