1978 กองทพฝรงเศสตองการใชแทน มราจ 3 และมราจ 5 มการสงมอบในป คศ. ทำไมเครองบนรบฝรงเศส เชน ราฟาล มราจ 2000 และอนๆ มแต. 10 ส ดยอดเคร องบ นรบ […]