มลนทปญหา เรยบเรยงจากฉบบของมหาปย แสงฉาย. มลนทปญหา นบวาเปนปจฉาวสชนาอนแสดงถงความเลอเลศทางปญญาครงยงใหญทสดหลงพทธปรนพพาน ราว 400-500 ป ระหวางมหาปราชญแหงยค 2. แนวหน า พ คนด กว สม ครเล น มน ษย […]