สถานรถไฟมวกเหลก ซเทศบาล 1 9 ตมวกเหลก อมวกเหลก จสระบร 18180. ทางยกระดบรถไฟทางคขามหบเขามวกเหลกเสรจเรยบรอย รนระยะเวลารถไฟไตเขาจาก 30 นาท เหลอเพยง 5. อ โมงค พระพ ทธฉาย เป นอ […]