รวว วธนงรถไฟฟาขามเมอง จาก bts วงเวยนใหญไปยงรถไฟฟาใตดน mrt สายสมวง ใตขนเหนอกนเลยทเดยว. เชอมตอการเดนทางเปนระยะทางกวา 23 กโลเมตร ในชวงบางใหญ – บางซอ ใหคณเดนทางไดอยางสะดวกสบาย ไปกบรถไฟฟาสายสมวง จาก อนนดา ด. Reviewcondo […]

อนมตราง พรฎเวนคนทดน เพอกอสรางรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กโลเมตร กม. แบงสราง 6 สญญา เรมเวนคนปน 15 หมนลาน บม 3 จงหวด. ป กพ นโดย […]

1 เอกสารสำหรบคดเลอกเอกชนรวมลงทน Request for Proposal. มาเตรยมพรอมทำความรจก รถไฟฟาสายใหม จะไดใชในอก 3 ปขางหนา ป 2562 – 2564 สนำเงนตอขยาย สเขยวเหนอ สแดงเขม. รฟม แจงรถไฟฟ าท […]

กลาววา บรษทเอนบเอมขอขยายเวลากอสรางรถไฟฟาสายสชมพ 430 วน เนองจากปญหาสงมอบพนทหลายจด. สถานรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต สะพานใหม คคต ประกอบดวยสถานทงหมด 16 สถาน โดยบางสถานจะเชอมตอกบระบบขนสงมวลชนสายอนๆ เพอ. เตร ยมอะไรบ าง สำหร บผ ย นก […]

ทจอดรถสายเฉลมรชมงคล สายสนำเงน ทจอดรถสายฉลองรชธรรม สายสมวง ทจอดรถสายสเขยว. รฟมไดฤกษกดปมประมลรถไฟฟาสายสมวงใต เตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กม. Mind ต วานนท Petit บ านเด ยว 3 ช น […]

รถไฟฟามหานคร สายฉลองรชธรรม คอชอพระราชทานอยางเปนทางการของโครงการรถไฟฟามหานคร สายสมวง ระยะแรก สายคลองบางไผ-นนทบร-เตาปน ม. เอสพพ เพลส ตงอยในซอยกรงเทพ-นนท56 ซงอยหางจากสถานรถไฟฟา mrt วงศสวางสายสมวง เพยง 200เมตร โดยใชเวลาในการเดนทางจากสถานเพยง 5. ร ว วคอนโด […]

พรงน รถไฟฟาสายสมวง ขนคาโดยสารเปน 14-42 บาท. วา การประชมบอรดครงน มวาระการพจารณาแพกเกจลดคาโดยสารรถไฟฟาในสวนของสายสมวง ชวงบางใหญ-เตาปน และสนำเงน สายเฉลมรชมงคล. ด วน รฟม เป ดลงทะเบ ยน 6 รอบ ทดสอบรถไฟฟ […]

ตารางเวลาเดนรถไฟฟาเปดปดกโมง mrt สายสมวง รถไฟฟามหานคร สายฉลองรชธรรม. รถไฟฟาใตดน mrt เปลยนเวลาปดใหบรการรถไฟฟา ดงน – เปลยนแปลงเวลาปดใหบรการรถไฟฟาสายสนำเงน และสายสมวง ในเวลา 2130 น. สำน กงานประก นส งคมเขตพ นท […]