หลงจากทศาลปกครองชนตน สงทเลา การบงคบตามหลกเกณฑการรวมทนของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รฟม. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย mrta 3 คน 8235 การทางพเศษแหงประเทศไทย EXAT 14 คน. เช คล สต 5 ข อ ก […]

นายภคพงศ ศรกนทรมาศ ผวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รฟม กลาวถงกรณทคณะกรรมการตามมาตรา 36 มมตยกเลกประกาศเชญชวนการ. ขณะท นายภคพงศ ศรกนทรมาศ ผวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รฟม กลาววา ระบบรถไฟฟาของ รฟม. รถไฟใต ด น Mrt สถาน […]

สนใจสงซอ แนวขอสอบ รฟมการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดท. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 175 ถพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพฯ 10320 662-716-4000 ตอ 1272 1253 1293 1294. แนวข อสอบ พน […]