ใบลากจหรอจดหมายลากจนน คอเอกสารทเราเอาไวแสดง เพอขอลางานกบหวหนางาน หรอลาเรยน กบคร หรออาจารย เพอไป. จดหมายกจธระเตมรปแบบ ใชในการเขยนทเปนทางการ เปนจดหมายทวาง. ป กพ นในบอร ด บทความหน งส อห องช นบน ใบลา […]

ใบลาปวย ลากจ ของนกเรยน ผปกครองมาลาแทน เขยนท โรงเรยนชยภมภกดชมพล. ถาเพอนๆ อยากไดตวอยางจดหมายลากจแบบไฟล Doc เพอเอาไปเขยนจดหมายลากจของคณ เขามาโหลดกนไดทนเลยนะคะ ตวอยางจดหมายลากจ. Million Yen Women น กแสดง น กร อง […]