พระบรมฉายาล กษณ ในหลวง ร ๙ เม อคร งเสด จประพาสต นในคลองร งส ต ทรงพาย เร อในคลองร งส ต C Colorized History […]