พลอประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร สงจดหมายถง 20 เจาสวมหาเศรษฐ. พบวาสำหรบ 20 อนดบมหาเศรษฐเมองไทย พบวา มชอ นายทกษณ ชนวตร อดตนายกรฐมนตร ตดอนดบท 16 มมลคาทรพยสน 604 หมนลานบาท. ม […]