เหตผลทเราตองรอนจดหมายสมครงาน ทาง E-mail นนเพยงเพราะวาสะดวก และรวดเรว ไมเสยเวลาชวต ดฉนไมแนะนำใหมการ walk in หรอการเดนเขาไป. โดย Attapon Thaphaengphan 13022021 2224 814K ครง. Cover Letter ค […]

จดหมายกจธระเตมรปแบบ ใชในการเขยนทเปนทางการ เปนจดหมายทวาง. แบบฝกหดหนวยท7 การเขยนจดหมายกจธระ ตอนท 1 จงตอบคาถามตอไปนใหถกตอง ๑. ป กพ นโดย Mali Solit Tle ใน My King Diy และงานฝ […]