จกรยานเสอหมอบ เกยรมอตบ Shimano Tourney 14 Speed 27 ลอ700 ลอหนาปลดเรว เฟรมเหลก Size 50 cm เบาะเดมๆขาดนา เยบใหมได หรอไมเยบแจงรานกอนจดสงนะคะฟร. เปน เกยรทถกทสดของ Shimano ทมตดอยในจกรยานราคา […]

จกรยาน3ลอผใหญ แขงแรง มรบประกน ปนสบาย คลองตว ขนาด20นว -ลอเหลกหนาชบ ปกกนตกหลมเตมลมแตก ลอไมคนงองาย ลองรบนำหนกและแรง. 3 ลอไฟฟา ขบหลงเฟองทาย ระบบเกยร เดนหนา3สปด -ถอยหลง. บอกต อ Turbo Bicycle […]

คลตช คอองคประกอบสำคญททำใหรถมความเสถยรมากยงขนในขณะใชงาน ไมวาจะเปนการออกตวเพอเคลอนทไปขางหนา การเปลยนเกยร. เกยร ออโต เชน Honda Click สกปปไอ ยามาฮา มโอ นโว ฯลฯ เกยร 4 จงหวะ เชน Honda Wave […]