ซบเเยกอสระ กลางเดนชดเจน เเหลมใสสะอาด เบสหนกเเนน ลอยไกล จดจานทกยานความถเสยง เครองเสยงตดรถยนต สงเลย สนคาใหม มเกบ. ปรแอมป อควอไลเซอร คออปกรณชนดหนงทถกจดเอาไวในจำพวกของ Signal Processor หรอ อปกรณเพอใชชวยในการปรบแตงเสยง ซงนอกจากจะใช. Pin On […]

มาดสาเหตหลก 5 ขอ ททำใหรถสตารทไมตด พรอมวธแกไขเบองตนกนกอนดกวา เพอจะไดแก. เครองด แตสตารทไมตด ปญหาเครองด. เร องน าร ตอน ทะเบ ยนรถ โอนลอย สะดวกแต ไม ปลอดภ ย […]