ในชวงแรกนน โบอง ตองการจะพฒนาเครองบนรนใหมเพอทดแทน 767 ทมยอดสงซอชะลอตวลง เพอจะแขงขนกบเครองบนแอรบส เอ 330-200 แต. เครองบนรบรอน ๆ ใครอยากไดคงตองมเงนซกหนอย ภาพทงหมดเอามาจากเวปรสเซย. ถ กขนาดน ไม ไปได ไง ต วบ […]