๒๘ มมารยาทในการเขยน จดประสงค – นกเรยนอธบายหลกการเขยนจดหมายกจธระได. ขาพเจาไดลา ปวย กจสวนตว คลอดบตร ครงสดทายตงแตวนท. ด หน ง ค ดถ งว ทยา Hd ด หน […]

จากการสอบถาม ดชเอ นกเรยนชน ม1 ทถกครทำราย เลา วา. วดโอนจะสอนเกยวกบ- จดหมายกจธระหมายถง- สวนประกอบจดหมาย. การเข ยนจดหมายถ งอาจารย การส งอ เมลหาอาจารย ควรเข ยนอย างไร ภาษา […]

ตอมาเปนสวนของเนอหาจดหมาย ใหยอหนาเขาไปเลกนอย แลวเรมเขยนวาเราตองการลาอนเนองมาจากสาเหตอะไร เจบปวย หรอลากจไปทำ. การเขยนจดหมายเชงธรก จดหมายลาคร จดหมายลาคร ตวอยาง การเขยนจดหมายลาคร จดหมายลาปวย เมอเกดเจบปวย หรอมกจธระจำเปนทไม. Otop Png Google Search ส ตว รมชศกษาธการ […]

เดก ม1 ผกคอตาย พรอมกบเขยนจดหมายลาตาย ในจดหมายระบขอความทำนองทวาไมมใครรก มแตคนเกลยด ครกมแตดาแตต เกลยดทกคนยกเวน. 1 นองหายไปหนงอาทตย อก 2 วนถดมา เหนจดหมายวางไว. แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบท ายบทเร […]

จดหมายกจธระ จดหมาย ภาษาไทย ม3 thai m3 m3 มธยม 3 ม3 มธยม3 ถาคดวาโนตนมประโยชน กกดตดตามผเขยนเพอรบแจงเตอนเมอมโนตใหม ๆ มาไดเลย. ๒๘ มมารยาทในการเขยน จดประสงค – นกเรยนอธบายหลกการเขยนจดหมายกจธระได. […]