ยกเลกบตรเครดตไปแลว ตองการสมครใหมตองรอ 6 เดอน อาจเปนความรสกเสยดายลกๆ ทเมอเราตดสนใจยกเลกบตรเครดต. สทธพเศษสำหรบลกคาใหมผสมครบตรเครดต KBank – Shopee Credit Card บตรหลก หรอบตรเสรมใบแรก ไมเคยถอบตรเครดตกสกรไทย หรอยกเลกการถอบตร. ประกวดนว ตกรรม Clean Tooth […]