ใชโครงสรางและแนวเสนทางการเดนรถเดมของ Airport Rail Link ทเปดใหบรการอยในปจจบน โดยจะกอสรางทางรถไฟขนาด 1435 เมตร Standard Gauge สวน. รถไฟสนคาฉหลออกวงทงหมด 118 เทยวในเดอนมกราคม 2021 เพมขนรอยละ 457 เมอเทยบปตอป โดยซานตง ไฮ-สปด […]