ถ าตกจ บม อก นจร งๆแล ว หมดลมหายใจเม อไรน นละ ค อการปล อยม อ คำคม คำคมสร างแรงบ นดาลใจ คำคมโดนใจ