เรยนภาษาองกฤษงายกวาทคณคด Videos ขอยมเงน ภาษาองกฤษ. ยม การใหยม ใครยมใคร ใชอะไรดนะ Borrow Lend RentUse by shorteng in Grammar ภาษาองกฤษ Tips ภาษาองกฤษ คำศพท. ย […]