14 เวลาทเขยน โดยทวไปเชอวา ยอหนเขยนจดหมายฉบบนทเมองเอเฟซส ประมาณป คศ85-95 ถงแมจะเปนการยากทจะกำหนดวนเวลาทแนนอน แตพอ. 1ยอหน11 1 1ยอหน12. ป กพ นในบอร ด บทความหน งส อห องช นบน […]