รานเปดนะครบโผม ถอดยางลมใสยางตน Xiaomi 81Bike Ramkhamhaeng. จกรยานครยเซอร ขายจกรยานครยเซอร CHINONS ลอ 26 นว ระบบเบรคหนา-หลง ดมหลง Shimano รถสโอวลตนเดมๆ ใชงานไดปกต เปลยนยางในมาใหม ราคา 3500. 19 […]

ถามคนเคยใชยาง maxxis ดไหม. จกรยานไฟฟา ทพาคณไปไดไกลขนในขนาดพบพกพาไดเลกนดเดยว ขบเคลอนดวยพลงงานจากคณและมอเตอรทใชพลงงานจากแบตเตอร 78Ah Li-ion ลอ. แท นวางเคร องต อตรงป มน ำพร อมช ดต อพ วงหน ารถเข […]