ยางเดม 185 65 r14 รถวงนอยมากๆ เดอนหนงไมเกน 500 กม จนยางเสอมอาย แตดอกเตม คดวา จะลองซอยางมอสองมาดไหม. รถกระบะมอสอง สภาพด มาใหม. รถกระบะม อสอง 5 นาท ก […]