ยางหนาดานซยซม ไปราน มา 3 รอบ ทางรานแจงวาไมเจอรอยรว ไมรจะแกไขตรงไหนดครบ เตมลมแลวจอดไว 2-3 วนกจะเรมแบน ลมยางคอยๆลดลง. รถมอเตอรไซคยางรว ขางทาง รานปะยางกไมจำเปนตอไป. หากรถยนต ของค ณเก ดยางร ว ยางแตกหร […]