ถาพดถงอโมงครถไฟทยาวทสดและมชอเสยงมากทสดในไทย ชอของอโมงคขนตาน อหางฉตร จ. คารถไฟฟาไทย มงสอนดบ 1 แพงทสดในโลก. Long Potato เฟรนช ฟรายส ยาวมาก ก นได ท สาขาสวนรถไฟร ชดาท กว น […]