สำนกขาวซบเอส ระบเจาหนาทสหรฐฯ เชอวา. ทางการยเครน เปดเผยสาเหตของเครองบนโดยสารทประสบอบตเหตตกในอหราน นาจะเกดจากปญหา. ทำความเข าใจ ก อน Stryker จะมาเป นสมาช กใหม ของ กองท พบกไทย ประเทศย เครน เคม […]

เครองบนโดยสารลำน ซงมงหนาสกรงเคยฟของยเครน ตกใกลกบเมองปารานด ชานกรงเตหะราน หางออกไปทางตะวนตกเฉยงใตประมาณ 60. สออหราน เผยแพรคลปวดโอขณะเครองบนโดยสารยเครนตก เปนภาพ. ร ว ลโด เช อ เมสซ อย ต อไม ไปไหน อนง […]