เกดเหตเครองบนรบยโรไฟเตอร 2 ลำ ชนกนกลางอากาศบรเ. ตามเวลาทองถน ราว 20 นาทหลงจากเครองบนยโรไฟทเตอร 3 ลำ ขนบนจากศนยฝก ใกลทะเลสาบมอรตซ หางจากกรงเบอรลน ไปทางเหนอประมาณ 120. Pin By Phak691 On Star […]