ผลลพธ ภาษาองกฤษ 3สำเนา คดลอก. บอกรกภาษาองกฤษ ทเราหยบมาใหอาน แตละอนความหมายดๆ ทงนน อานแลวรสกมกำลงใจ แฮปปอนเลฟกนบางไหม. ประโยคภาษาอ งกฤษ I Love You With All My Heart แปลว […]

สำหรบวนนเรากไดเรยนรคำศพทภาษาญปนหมวดไปรษณยกนไปแลว ทานใดทสนใจเรยนภาษาญปน UBON Academy. จดหมายสไตลญปนอยาวาแตเราจะงงเลยคะ คนญปนเองกมนเหมอนกน เกตวดลอง Search คำวา วธการเขยนจดหมาย ใน amazoncojp เจอหนงสอสอน. ป กพ นโดย Mandoojann ใน Learn Korean […]