อนง รถยนตทในหลวงรชกาลท 9 ทรงใชประทบ. กระแสพระราชดำรของรชกาลท 9 จากทพระองคเคยทอดพระเนตรระบบการจราจรของสหรฐอเมรกาจงโปรดเกลาฯ ใหสรางถนนวงแหวนรอบใน ซงปจจบนก. คราใดม ขบวนเสด จฯเป นต องสงส ยว าค นไหนเป น รถยนต พระท […]

2453 – 2468 – พระบาทสมเดจพระมงกฎเก. นบเปนความสรมงคลทบรษท การบนไทยฯ ไดมโอกาสเชญภาพวาดแบบเรอพระทนงประดบบนเครองบนอกครง หลงจากป พศ. หาชมยาก การแต งกายของคนไทยในสม ยร ชกาลท 6 ประว ต ศาสตร ประว […]