ชวงนฝนเรมชกแลว เรมตกบอยขนและตกหนกดวย แลวกไมรเปนอะไรนะครบ อยมาทงวนไมมวแววจะตก แตจะชอบตกตอนเยนๆ ซง. สาวกขาซงทชนชอบการแขงขนวนนเราพามาพบกบครช os giken พอไดยนชอแลวกคงไมตองใหพดกนมากเพราะแบรนดนของ. ป กพ นในบอร ด 6 แตถาเปนครชแตง หว 2 ชน แผนครชทองแดง […]