พรบขาด แผนปายสเหลยมหายขาดไปกปแลวไมรแตเหนในเลมสเขยวเขยนวาวนครบกำหนดเสยภาษ 9 ตลาคม 55 ตอนน 13-08-2557 แลว เพงหาเลม. แตหากเจาของรถไมไดตอทะเบยนรถยนตหรอไมไดชำระภาษ เปนเวลานานกวา 3 ป นนจะทำใหทะเบยนรถยนตถกระงบ จะตองทำการจดทะเบยนรถยนต. Yamaha Yzf R3 325 ป […]

ขาดตอทะเบยนเกน 1 ป ไป ตรอ. เกรนกอนเลยนะครบ ผมขบเวฟ110i รถผมปายทะเบยน กทม แตผมอยสมทรสาคร ซอมาได4ป นนคอตงแตซอมากไมเคยไปตอภาษ ตอทะเบยนเลยสก. มอเตอร ไซค Pcx 2018 สดผ อน ร […]