เจาของรถ ไมไดไปจายภาษรถยนตจนขาดเกน 3 ป ทำใหทะเบยนรถยนตถกระงบทนท carro ขอแนะนำ 3 ขนตอน ใหรถคณตอภาษได ใชงานไดอยางสบายใจ. หมายเหต หากใบขบขชวคราวหมดอายแลวเกน 1 ป แตไมเกน 3 ป ตองสอบขอเขยนใหม และหากหมดอายเกน […]