สสสรวมกบสถาบนวจยประชากรและสงคม มมหดล เปดรายงานสขภาพคนไทย 2563 ยกยองระบบสขภาพไทยดเยยมตดอนดบนำของเอเชยและของโลก คะแนนรวม 73. ฐานความผดทจรตตอหนาทราชการ 11 มหนาททาบญช และรายงานตางๆ พรอมทาหนาทนาเงนรายไดแผนดนสงคลงดวย. Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn […]