ในกรณทะเบยนทใชไมถกยกเลก เปนกรณทคณขาดตอทะเบยนประจำปรวมกนไมเกน 3 ป นบตงแตการตอทะเบยน. เคยไปถามบรษทนายหนาทรบทำ เขาบอกวาตองซอ พรบยอนหลงดวย แตคด ๆ แลววา กมนผานการคมครองหรอมนไมเกดการคมครองแลว. ขาย ขาย Ts100 2ห วเท ยนทะเบ ยนโอนภาษ ขาดป […]

รถทกคนทจะตอทะเบยน ตองตรวจสภาพรถดวยทกครง เมอรถถงเกณฑทกำหนด ดงน. รถเกาทมเลขทะเบยนเปนเลขทะเบยนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำมาเสยภาษประจำป. ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง […]