คำ ศพทภาษาองกฤษ ยานพาหนะ Vehicles มาเรยนรคำศพทเกยวกบยานพาหนะภาษาองกฤษกนดนะครบ วามอะไรกนบาง เปนสงทเราใชเดนทาง. Station wagon estate carรถตรวจการ รถบรรทกกงโดยสาร. Photo Https Ift Tt 3cevgfg Motorcycles Caferacers Caferacer […]