เนองจากมนษยแมอยากหดขมอเตอรไซคะ เพราะลกหลายมนใชยากจงจงงงง แคไปซอยาหอม ยาดม ยาลม ยาหมอง ทกๆสบนาท ทำไมไมไปใหฮะ. สามลอไฟฟารน ปอกก พรอมตะกราหนารถ ราคาใหม 62020- 23900 บ. เอช เซม มอเตอร แต งต […]