รนมอเตอรไซคทงหมดของรถจกรยานยนตยามาฮา – yamaha ไทยยามา. เชอวาหลายๆ คนนาจะไดขาวของรถพรเมยมสกตเตอรรนใหมจากทาง Honda อยาง All New PCX160 กนมาบางแลว และนบวาเปนเซอรไพรสอยางยงททางรถ. ยามาฮ า ช นโยบายป 2017 ก าวข […]