คำวา เสย ในภาษาองกฤษพดวาอยางไร. การใช had better สามารถทจะใชแนะนำทางเลอกไดทงกบตวเราเอง หรอกบคนอนกไดครบ เปนการแนะนำวาทำอยางนนอยางนดกวา การใช had better had. What Time Do You Get Up ค […]