การเดนทางจากเชยงใหมไปเชยงรายใชเวลาประมาณ 3 ชวโมง ถง 3 ชวโมงครง ระยะทางประมาณ 200 กโลเมตร กรนบส ใหบรการรถบสในราคาทแตกตาง. จองตวเครองบนไปเชยงราย เชคราคาตวเครองบนไปเชยงราย CEI พรอมรบสวนลดและโปรโมชนพเศษจาก Traveloka. จองต วรถท วร ว […]