การผลต C40 EV มกำหนดจะเรมในป 2021 โดยผมาใหมทใชพลงงานไฟฟา 100 ในการขบเคลอน จะถกสรางขนพรอมกบ XC40 Recharge ในโรงงานของ Volvo ทเมอง Ghent. รถมนบสพลงงา นไฟฟา MINEbus ขนาด 20 […]