All Wheel Drive. ระบบขบเคลอน 4 ลออจฉรยะ ของ BMW ทเรยกวา xDrive มจดเดนท ความอจรยะในการตรวจจบสภาพการขบขอยางตอเนอง และกระจายแรงขบ. New Ford Everest เทคโนโลย ระบบข บเคล อน […]