ขาดตอ 3 ป กรมขนสงปรบ. ตอใบขบข 2 ป เปน 5 ป ใชเอกสารอะไรบาง. รถต โฟล ค กอนอนรถยนตทขาดการตอทะเบยนรถยนตหรอการจายภาษทตองชำระปตอป หากในกรณทคางชำระภาษ ครบกำหนด 3 ป เจาของรถตองคนแผนปาย. […]

รถเกาทมเลขทะเบยนเปนเลขทะเบยนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำมาเสยภาษประจำป. เกรนกอนเลยนะครบ ผมขบเวฟ110i รถผมปายทะเบยน กทม แตผมอยสมทรสาคร ซอมาได4ป นนคอตงแตซอมากไมเคยไปตอภาษ ตอทะเบยนเลยสก. มอเตอร ไซค Q Bix ร นs […]