ขอกฎหมายเกยวกบรถยนตนงและรถยนตโดยสารทมทนงไมเกน 10 คนตามกฎหมายวาดวยพกดอตราภาษสรรพสามต มดงน 1. รถยนตรบจางบรรทกโดยสารไมเกน 7 คนแทกซ รย06 ทข. คาถาไหว แม ย านางก อนข บรถ – รถยนตนงสวนบคคลไมเกน 7 คน […]