31 รถยนตนงสวนบคคลเกน 7 ทนง ตามกฎหมายวาดวยพกดอตราภาษสรรพสามตซงเปนประเภท รย2 กบ ประเภทรถยนตนงและรถยนตโดยสารทม. กรมการขนสงทางบกอำนวยความสะดวกในการตอภาษรถยนตออนไลนผานระบบ e-Service ในป 2564 สำหรบรถยนตนงสวนบคคลทมอายการใชงานไมเกน 7 ป. ขายรถต โฟล ค Vr6 ส […]

รถยนตกระบะบรรทก ประเภทรถยนตสวนบคคล 2 ประต มทนงหลงคนขบSpace Cab โดยไมไดทำการดดแปลงหรอตกแตงใดๆ เพอใชประกอบกจการโดยจด. รถยนตนงสวนบคคลไมเกน 7 คน รย1 อายไมเกน 7 ป. ส นเช อรถเเลกเง น Tisco […]